Kineziologija

Center za bolečine v hrbtu in športne poškodbe

Kineziologija je veda o gibanju, proučuje telesno aktivnost ljudi, hkrati pa njen vpliv na zdravje, zmogljivost in gibalno učinkovitost posameznika, družbo in kakovost življenja. Pojem kineziologija je zelo širok, zajema namreč  veliko ožje specializiranih znanosti, kar kineziologu kot strokovnjaku omogoča razumevanje različnih vzrokov, procesov, posledic in kontekstov telesne dejavnosti skozi različne perspektive več področij znanosti. Kineziolog je tako strokovnjak, ki ima sposobnost  s svojim znanjem upoštevati principe in načela biomehanike, anatomije, fiziologije, medicine športa, psihologije, sociologije, antropologije, filozofije in pedagogike. Ker pa je  glavni predmet preučevanja  gibanje, je seveda poudarek na bioloških znanjih (anatomija, biomehanika ...), vsekakor pa je za uspešen prenos v prakso potrebno tudi družboslovno znanje (pedagogika, sociologija, psihologija ...).

DELOVANJE KINEZIOLOGA

Širok nabor znanj  kineziologu omogoča  udejstvovanje na veliko področjih, prav to ga lahko usmeri  k delu na različnih področjih kot so:

 Promocija zdravja: delo s posamezniki ali skupinami z namenom ohranjanja in povečevanja stopnje zdravja, telesnih sposobnosti in omogočanje splošnega dobrega počutja v sodobnem okolju, ki žal vzpodbuja življenjski slog z malo ali nič gibanja.

Delo s posebnimi skupinami: delo s posamezniki z določenimi telesnimi ovirami in poškodbami, kjer jim predvsem s primerno načrtovano vadbo pomaga pri okrevanju in izboljšanju zdravja in/ali gibalne učinkovitosti glede na določene funkcionalne pomanjkljivosti, ki so posledica poškodb, degenerativnih motenj in bolezni.

Ergonomija: poznavanje biomehanskih lastnosti človeškega telesa služi kineziologu, da sodeluje s podjetji, fizioterapevti in tehnično industrijo pri razvoju ustreznih produktov in delovnega okolja, ki je primerno človeku in ne povzroča preobremenitev gibal, ki peljejo v zdravstvene težave (primerno pohištvo, orodje ...).

Rekreacija: načrtovanje, izpeljava, vodenje in analiza ustreznih vadbenih programov za različne populacije. Poznavanje in spoštovanje biomehanskih, fizioloških in anatomskih zakonitosti narekuje vodenje športno-rekreativnih dejavnosti, ki v prvi vrsti ne ogrožajo zdravja vadečih. Psihološko in sociološko ozadje pa nudijo kineziologu uspešno motiviranje in tvorjenje stimulativnih pogojev za rekreacijo, ki pri udeležencih promovirajo zdrav in aktiven življenjski slog.

Vrhunski šport: tako kot pri rekreativni populaciji je vloga kineziologa v ekipah vrhunskih športnikov zaželena zaradi pomoči trenerju pri zagotavljanju varnega in učinkovitega treninga. Poznavanje značilnosti posameznih športnih panog pa je ključnega pomena, da lahko kineziolog pomaga športniku pri vrnitvi v tekmovalno trenažni proces po zaključenem zdravljenju in rehabilitaciji po športni poškodbi.

Promocija zdravja in aktivnega življenjskega sloga: kineziolog praktično ali teoretično izpolnjuje svoje glavno poslanstvo z ozaveščanjem in izobraževanjem glede pomembnosti gibanja in telesne dejavnosti.

 

Kljub širokemu naboru delovanja kineziologa tovrstnega naziva ne smemo mešati z ostalimi obstoječimi strokovnimi nazivi in specializacijami. Kineziolog torej ni fizioterapevt, športni zdravnik, ortoped ali fiziater. Vsi resda izhajajo iz sorodnih ali vsaj podobnih vej raziskovanja, vendar se njihova ožja ter specializirana znanja razlikujejo in vsako služi svojemu namenu.

Kineziolog se od preostalih strokovnjakov razlikuje predvsem po dobrem poznavanju zakonitosti, načel in sistemizacije vadbenega procesa. Dobro pozna različne metode vadbe osnovnih gibalnih sposobnosti (moč, gibljivost, vzdržljivost, hitrost, koordinacija), s katerimi je sposoben smotrno načrtovati, voditi in analizirati proces treninga za različne populacije. Tako je s sprotnim sodelovanjem s strokovnjaki, kot so fizioterapevti, zdravniki, ortopedi in fiziatri, zmožen sestaviti vadbeni ali trenažni program, najsi bo to za ljudi z rakavimi obolenji, starostniki, poškodovanci ali kakorkoli gibalno oviranimi. Kineziolog torej ne izvaja terapije ali zdravi, temveč načrtuje, izvaja in nadzoruje vadbene programe ob upoštevanju vseh morebitnih zdravstvenih omejitev.

Glavna oblika dela kineziologa je torej načrtovanje in izpeljava vadbe tako za zdravo populacijo kot tudi za tiste s specifičnimi zdravstvenimi težavami. V kolikor pridobi informacijo in diagnozo o zdravstvenem stanju osebe s strani drugega specialista, naj bo to fizioterapevt ali zdravnik, lahko kineziolog s to informacijo in priporočilom najprej oceni smiselnost vadbenega ukrepa ter nato oblikuje ustrezen načrt dela, ki upošteva specifičnost človekovega zdravstvenega stanja.

Sodelovanje kineziologov s preostalo stroko v današnjem času je ključnega pomena. Veliko ozko usmerjenih specializacij omogoča poglobljeno poznavanje določenih področij, vendar šele medsebojno sodelovanje strokovnjakov pripelje do zaključene in uporabne storitve za posameznike. Naveza fizioterapevtov in kineziologov se zdi smiselna, saj se znanja in veščine obeh strok lahko dobro dopolnjujejo. Fizioterapevti nudijo različne oblike terapij (manualna, laserska, ultrazvočna, elektrostimulacija, kinezioterapija), ki se nato lahko nadaljujejo z ustreznimi vadbenimi programi pod vodstvom kineziologa.